Assessorament
mercantil:

Assessorament mercantil:

Assessorament en l’àmbit mercantil per a regular les relacions entre les persones, els contractes i les accions de comerç, segons les lleis del dret mercantil.

Detall dels serveis:

  • Elecció de la forma jurídica, constitució de societats i entitats jurídiques.
  • Modificacions estatutàries.
  • Liquidació, dissolució i transformació de societats.
  • Anàlisis mercantils de gestió i situació.
  • Inscripció d’escriptures i documents notarials als registres oficials.
  • Legalització en el registre mercantil de llibres de comptabilitat, actes, registres de socis i altres documents.
  • Presentació de comptes anuals.