Assessorament
fiscal:

Assessorament fiscal:

Assessorament, planificació i gestió fiscal sobre tot tipus d’impostos directes i indirectes i d’àmbit estatal, autonòmic o local. Assessorament, assistència i representació en inspeccions tributàries davant de l’Agència Tributària. Redacció, presentació i defensa de recursos i reclamacions en via administrativa i contenciosa-administrativa.

Detall dels serveis:

  • Declaracions censals d’inici, variació o cessament de l’activitat.
  • Assessorament i planificació fiscal.
  • Declaracions tributàries.
  • Sol·licitud d’ajornaments i fraccionaments d’impostos.
  • Alta en el servei de notificacions electròniques.
  • Confecció i presentació d’escrits i recursos davant l’Agència Tributària.
  • Assessorament i representació a Inspeccions Tributàries.